Skip to content Skip to navigation

Tạp chí khoa học hàng hải

Tên bài báo Trang Tác giả Tạp chí
Thu thập và xử lý ảnh dùng phần mềm LabVIEW (phần tiếp theo)- Image acquisition and processing with labview (continued) 109 Đào Minh Quân, Vương Đức Phúc Số 39
Động cơ Diesel tàu thủy hiện đại và một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải ô nhiễm khí xả. 105 Nguyễn Huy Hào Số 39
Một số thành tựu trên lĩnh vực kinh tế hàng hải ở Hải Phòng (2005 - 2010)- Achievements of maritime economy in haiphong (2005 - 2010) 101 Nguyễn Thị Thanh Số 39
Tính toán dao động tự do của cầu liên tục bằng phương pháp ma trận chuyển tiếp - Calculation the free vibration of continuous bridges by transfer matrix method 97 Ngô Việt Anh, Đỗ Đình Phú, Lê Tùng Anh Số 39
Giải pháp thu hút hàng hóa trung chuyển nội địa đến các bến cảng khu vực Cái Mếp - Thị Vải 93 Bùi Thiên Thu, Nguyễn Xuân Tuấn Số 39
Cần thiết phải xếp hạng năng lực cạnh tranh cho các công ty vận tải biển Việt Nam 88 Nguyễn Hữu Hùng Số 39
Thưởng, phạt giải phóng tàu trong thuê tàu chuyến và các tranh chấp phát sinh liên quan 83 Đặng Công Xưởng Số 39
Tính toán tỷ số truyền các cấp trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ đồng trục- Calculating partial ratios of gear sets of two-stage coaxial helical gearboxes 79 Cao Ngọc Vi Số 39
Tính toán hiệu quả làm việc tối ưu của hệ thống vi sai hàng hải khu vực rộng SBAS theo nhóm chỉ tiêu kỹ thuật an toàn hàng hải 74 Phạm Kỳ Quang Số 39
Đào tạo nguồn nhân lực cho trạm VTS – một giải pháp cho công tác đảm bảo an toàn hàng hải tại Việt Nam- Training and certification of VTS personel – a solution for maintaining safety of navigation in Vietnam 71 Phạm Văn Thuần, Lưu Việt Hùng Số 39

Pages