Skip to content Skip to navigation

Bôi trơn xi lanh ở động cơ Diesel 2 kỳ - Cylinder lubrication of 2-stroke Diesel Engines

Tác giả: 
Năm: 
Trang: 
37
Tóm tắt: 

Bài báo này trình bày việc điều chỉnh sự bôi trơn xi lanh cho động cơ diesel 2 kỳ khi điều kiện làm việc thay đổi. Việc điều chỉnh sự bôi trơn xi lanh căn cứ vào kết quả phân tích dầu ở hốc dưới piston, kết quả kiểm tra piston, xéc măng và sơ mi qua cửa quét của động cơ.

Từ khóa: Bôi trơn xi lanh, sơ mi xi lanh, xéc măng, dầu ở hốc dưới piston và cửa kiểm tra.

Tải về: