Skip to content Skip to navigation

Quy định, quy chế

Tên Quy định, quy chế File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quy định Về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2494/QĐ-ĐHHHVN 22/12/2022
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1829/QĐ-ĐHHHVN 20/09/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1828/QĐ-ĐHHHVN 20/09/2022