Skip to content Skip to navigation

Văn bản triển khai

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới Tải về Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT 15/06/2024
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 Tải về 17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Tải về 23/2023/TT-BCT 15/11/2023
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Tải về 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015
Nghị định thi hành một số điều của Luật đất đai Tải về 08/VBHN-BTNMT 19/09/2023
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 Tải về 11/2023/TT-BTNMT 29/09/2023
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về 1668/QĐ-BKHCN 01/08/2023
Nghị định số 01/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Tải về 01/VBHN-BTNMT 29/08/2023
Kế hoạch hoạt động Khối khoa học công nghệ năm học 2022-2023 Tải về 1025/KH-ĐHHHVN-KHCN 25/08/2022
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2022 Tải về 2418/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 23/12/2021

Pages