Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

TS. TRẦN THẾ NAM - Trưởng phòng

PGS.TS. PHẠM TÂM THÀNH - Phó Trưởng phòng

 

Các chuyên viên:

                                                                                                                                                                           
                                        ThS. LÊ THỊ HIỀN            ThS. TRẦN THỊ LAN        ThS. NGUYỄN TRUNG KIÊN A        ThS. NGUYỄN TRUNG KIÊN B