Skip to content Skip to navigation

Chuyên gia

PGS Tiến sĩ Dương Văn Bạo

Đơn vị: Khoa Kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn: Tổ chức và quản lý vận tải

Chi tiết

PGS Tiến sĩ Đặng Công Xưởng

Đơn vị: Khoa Kinh tế

Lĩnh vực chuyên môn: Tổ chức & Quản lý vận tải

Chi tiết

Tiến sĩ Trần Việt Dũng

Đơn vị: Khoa Lý luận chính trị

Lĩnh vực chuyên môn: Triết học

Chi tiết

Tiến sĩ Phạm Văn Minh

Đơn vị: Khoa Cơ sở cơ bản

Lĩnh vực chuyên môn: Phương trình vi phân

Chi tiết

Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng

Đơn vị: Khoa Cơ sở cơ bản

Lĩnh vực chuyên môn: Giải tích toán

Chi tiết

Tiến sĩ Phạm Văn Đôn

Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ

Lĩnh vực chuyên môn: Ngôn ngữ học

Chi tiết

Tiến sĩ Đặng Văn Tuấn

Đơn vị: CT. VTB Đông Long

Lĩnh vực chuyên môn: Khai thác bảo trì tàu thủy

Chi tiết

Tiến sĩ Hoàng Đức Nhuận

Đơn vị: CT. VTB & XKLĐ

Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế vận tải biển

Chi tiết

Tiến sĩ Phạm Viết Cường

Đơn vị: CT. VTB & XKLĐ

Lĩnh vực chuyên môn: Tự động điều khiển tàu

Chi tiết

Tiến sĩ Trần Văn Nguyên

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích hệ thống & xử lý thông tin

Chi tiết

Pages