Skip to content Skip to navigation

Thể lệ gửi bài

1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đăng các thông tin, phổ biến các định hư­ớng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải, công bố và phổ biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành đào tạo của Tr­ường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các thông tin này chư­a đăng trên bất kỳ một ấn phẩm nào.

2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí

Bài gửi đăng trên Tạp chí phải đánh máy vi tính theo font Unicode (Arial), cỡ chữ 10, in 1 bản gốc dài không quá 05 trang (khổ giấy A4 21 x 29,7cm; Lề trái: 3cm; Phải: 2,5cm; Trên: 2,7cm; Dưới: 3,3cm) kèm 1 file bài viết hoặc gửi qua Email.

+ Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (font in hoa, đậm cỡ chữ 12);

+ Họ và tên tác giả (font in hoa, đậm cỡ chữ 10);

+ Tên đơn vị (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 10);

+ Tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 100 đến 200 từ phải nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công trình (font in thường, nghiêng cỡ chữ 10);

+ Bài báo cần có đầy đủ từ khóa Tiếng Việt và Tiếng Anh font in thường, nghiêng cỡ chữ 10);

+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp do nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp và cần phải được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự;

+ Công thức đ­ược viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số thứ tự công thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình ảnh đen trắng rõ nét và cần đ­ược chú thích đầy đủ (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9);

+ Danh mục tài liệu tham khảo đư­ợc đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi theo trình tự: thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ thư­ờng, tên sách chữ nghiêng, nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản.

+ Bản thảo trên file không đánh số trang.

3. Bài gửi đăng cần đư­ợc viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ ràng  và có ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài sẽ đư­ợc ít nhất một Ủy viên trong Ban Biên tập Tạp chí đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”.

4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. Bài không đăng không trả lại bản thảo cho người gửi.

5. Tác giả có bài đư­ợc đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đ­ược biếu 01 bản Tạp chí đăng bài đó và đ­ược h­ưởng mọi quyền lợi theo qui định.

 

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ sau:

Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”

Phòng KHCN – Tr­ường Đại học Hàng hải

Số: 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng

Tel: 0225.3829111; Email: jmst@vimaru.edu.vn

Ghi chú: Theo Thông báo số 28/HĐCDGSNN, ký ngày 7/6/2006 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước có quy định những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của Trường Đại học Hàng hải, được tính từ 0 đến 0,5 điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận các chức danh GS, PGS.