Skip to content Skip to navigation

HĐBT Tạp chí tiếng Việt

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Chức danh trong Hội đồng biên tập

1.       

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng KH-CN

Công trình thủy

Tổng biên tập

2.       

ThS. Lê Kim Hoàn

Phó Chủ tịch CĐ Trường

Điện tàu thủy

Phó tổng biên tập

3.       

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

Hiệu trưởng

Máy tàu biển

Ủy viên

4.       

PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm

Chủ tịch Hội đồng trường

Tự động hóa

Ủy viên

5.       

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

Phó CT Hội đồng trường

Trưởng Khoa Đóng tàu

Vỏ tàu thủy

Ủy viên

6.       

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng Khoa Hàng hải

Khoa học HH

Ủy viên

7.       

TS. Nguyễn Trí Minh

Trưởng Khoa Mày tàu biển

Máy tàu biển

Ủy viên

8.       

PGS.TS. Trần Anh Dũng

Trưởng Khoa Điện - ĐT

Điệu tàu thủy

Ủy viên

9.       

PGS.TS. Lê Văn Điểm

Viện trưởng viện Cơ khí

Máy tàu biển

Ủy viên

10.   

PGS.TS. Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa Công trình

Công trình thủy

Ủy viên

11.   

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng khoa Kinh tế

Kinh tế VTB

Ủy viên

12.   

PGS.TS. Vũ Trụ Phi

Trưởng khoa Quản trị - TC

Tài chính KT

Ủy viên

13.   

TS. Phạm Văn Minh

Trưởng khoa Cơ sở cơ bản

Toán học

Ủy viên

14.   

ThS. Hoàng Thị Ngọc Diệp

Trưởng khoa Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ủy viên

15.   

PGS.TS. Nguyễn Kim Phương

Viện trưởng Viện ĐTSĐH

Khoa h

Ủy viên

16.   

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Trưởng khoa Công nghệ TT

Công nghệ TT

Ủy viên

17.   

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

Viện trưởng Viện ĐTQT

Khoa học HH

Ủy viên

18.   

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

Trưởng phòng QHQT

Kinh tế VTB

Ủy viên

19.   

PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

Viện trưởng viện NCKH&CNHH

Máy tàu biển

Ủy viên

20.   

PGS.TS. Trần Văn Lượng

PGĐ NXB Hàng hải

Khoa học HH

Ủy viên

21.   

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên, Phòng KH-CN

Công nghệ TT

Ủy viên, Thư ký