Skip to content Skip to navigation

HĐBT Tạp chí tiếng Việt

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Chức danh trong Hội đồng biên tập

1.       

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

Phó Hiệu trưởng Phụ trách

Máy tàu biển

Tổng biên tập

2.       

PGS.TS. Lê Quốc Tiến

Phó Hiệu trưởng

Điều khiển TB

Phó tổng biên tập

3.       

TS. Nguyễn Khắc Khiêm

Phó Hiệu trưởng

Tự động hóa

Phó tổng biên tập

4.       

GS.TS. Lương Công Nhớ

Cố vấn Hiệu trưởng

Máy tàu biển

Ủy viên

5.       

PGS.TSKH. Đặng Văn Uy

Cố vấn Hiệu trưởng

Máy tàu biển

Ủy viên

6.       

PGS.TS. Nguyễn Viết Thành

Chủ tịch HĐ trường

Điều khiển TB

Ủy viên

7.       

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

Trưởng phòng KH-CN

Kinh tế VTB

Ủy viên, Thư ký

8.       

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

Trưởng khoa Đóng tàu

Vỏ tàu thủy

Ủy viên

9.       

PGS.TS. Lê Văn Điểm

Viện trưởng viện Cơ khí

Máy tàu biển

Ủy viên

10.   

PGS.TS. Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa Công trình

Công trình thủy

Ủy viên

11.   

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng khoa Hàng hải

Điều khiển TB

Ủy viên

12.   

TS. Nguyễn Trí Minh

Trưởng khoa Máy tàu biển

Máy tàu biển

Ủy viên

13.   

PGS.TS. Trần Anh Dũng

Trưởng khoa Điện - Điện tử

Điện tàu thủy

Ủy viên

14.   

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Trưởng khoa Công nghệ TT

Công nghệ TT

Ủy viên

15.   

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng khoa Kinh tế

Kinh tế VTB

Ủy viên

16.   

PGS.TS. Vũ Trụ Phi

Trưởng khoa Quản trị - TC

Tài chính KT

Ủy viên

17.   

TS. Phạm Văn Minh

Trưởng khoa Cơ sở cơ bản

Toán học

Ủy viên

18.   

ThS. Hoàng Thị Ngọc Diệp

Trưởng khoa Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ủy viên

19.   

PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

Viện trưởng viện NCKH&CNHH

Máy tàu biển

Ủy viên

20.   

PGS.TS. Lê Văn Học

Viện trưởng viện ĐT SĐH

Máy tàu biển

Ủy viên

21.   

PGS.TS. Trần Văn Lượng

PGĐ NXB Hàng hải

Khoa học HH

Ủy viên