Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quy định Về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2494/QĐ-ĐHHHVN 22/12/2022
Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1829/QĐ-ĐHHHVN 20/09/2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1828/QĐ-ĐHHHVN 20/09/2022
Kế hoạch hoạt động Khối khoa học công nghệ năm học 2022-2023 Tải về 1025/KH-ĐHHHVN-KHCN 25/08/2022
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm năm 2022 Tải về 2418/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 23/12/2021
Thông báo về việc rà soát giáo trình, tài liệu học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022 Tải về 1842/TB-ĐHHHVN-KHCN 08/12/2021
Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1786/TB-ĐHHHVN-KHCN 01/12/2021
Quyết định về việc giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 Tải về 2186/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 18/11/2021
Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng ĐT&KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tháng 11/2021 Tải về 1661A/TB-ĐHHHVN-KHCN 09/11/2021
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022 Tải về 1999/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 29/10/2021

Pages