Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quyết định về việc đổi tên Phòng Quản lý khoa học thành Phòng Khoa học - Công nghệ Tải về 1704/QĐ-TCCB 08/09/2009
Ban hành Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 11/QĐ-ĐHHHVN 02/01/2019
Tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 Tải về HĐ CDGSNN 18/08/2017
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018 - 2019 Tải về 774/KH-ĐHHHVN-KHCN 20/08/2018
Quy định về việc quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2133/QĐ-ĐHHHVN 05/11/2018
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng biên tập Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" Tải về 1428/QĐ-ĐHHHVN-TCHC 19/08/2020
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Đào tạo & KHCN Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2141/QĐ-ĐHHHVN 06/11/2018
Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 860/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 16/05/2018
Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2232/QĐ-ĐHHHVN 06/12/2017
Quyết định ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1769/QĐ-ĐHHHVN 02/10/2017

Pages