Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật Tải về 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED 30/03/2016
Quyết định Về việc ban hành "Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam" Tải về 2239/QĐ-ĐHHHVN-TCCB 20/10/2016
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Tải về 52/2007/QĐ-BGTVT 31/10/2007
Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học Tải về 78/2008/QĐ-BGDĐT 29/12/2008
Thông báo Về việc đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ năm 2018 Tải về 156/TB-ĐHHHVN-KHCN 28/02/2017
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ Tải về 42/ĐHHHVN 17/01/2017
Báo cáo thực trạng đổi ngũ cán bộ Khoa học và Công nghệ và chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ Khoa học và Công nghệ Tải về 871/BC-ĐHHH 16/08/2013
Về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải Tải về 416/QĐ-BGTVT 28/03/2017
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2239/QĐ-ĐHHHVN-TCCB 20/10/2016
Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - Bộ GD&ĐT Tải về 18/2016/TT-BGDĐT 22/06/2016

Pages