Skip to content Skip to navigation

Văn bản, thông báo KHCN

Tên Văn bản File tải về Số ký hiệu Ban hành
Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 2068/QĐ-ĐHHHVN 10/11/2020
Quyết định về việc giao kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, chuyên khảo năm học 2021-2022 Tải về 1998/QĐ-ĐHHHVN-KHCN 29/10/2021
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2020-2021 Tải về 1243/KH-ĐHHHVN-KHCN 18/09/2020
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 Tải về 438/QĐ-ĐHHHVN 23/03/2020
Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo, công bố khoa học, văn bằng sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1704/QĐ-ĐHHHVN 23/09/2019
Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2019-2020 Tải về 1121/KH-ĐHHHVN-KHCN 19/09/2019
Quyết định Ban hành Quy định về việc ghi tên, địa chỉ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong các công bố thông tin đào tạo và nghiên cứu khoa học Tải về 1666/QĐ-ĐHHHVN 19/09/2019
Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 1684 /QĐ-ĐHHHVN 19/09/2019
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về 809/QĐ-ĐHHHVN 10/05/2019
Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Tải về 37/2018/QĐ-TTg 31/08/2019

Pages