Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Biểu mẫu xác nhận giờ thư viện năm học Tải về Biểu mẫu tính khối lượng khoa học Nhóm B
Biểu mẫu xác nhận khối lượng Nghiên cứu Khoa học Năm học 2020-2021 Tải về Biểu mẫu tính khối lượng khoa học Nhóm B
Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Biểu mẫu xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu nhận xét phản biện đề tài NCKH Cấp Trường Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản nghiệm thu bản thảo - BM.05-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Quyết định nghiệm thu Giáo trình, Tài liệu Giảng dạy - BM.04-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Mẫu chế bản Giáo trình, Tài liệu giảng dạy - BM.03-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Quyết định và Kế hoạch biên sọan - BM.02-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Đăng ký biên sọan giáo trình và tài liệu - BM.01-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages