Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Khảo sát ý kiến của giảng viên, cán bộ nghiên cứu về hoạt động nghiên cứu khoa học Hướng dẫn
Form bổ sung thông tin xác nhận giờ Khối lượng khoa học nhóm B Hướng dẫn
Khảo sát phản hồi về hoạt động Sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Hướng dẫn
Cập nhật thông tin sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023-2024 Hướng dẫn
Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
QLGT.05_Đơn đề nghị hủy thực hiện nhiệm vụ biên soạn Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.04_Đơn đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ biên soạn Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.03_Đơn đề nghị nghiệm thu giáo trình/ tài liệu tham khảo Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.02_Thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình/tài liệu tham khảo Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.01_Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy

Pages