Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trong Hồ sơ đề nghị nghiệm thu Hướng dẫn
Mẫu 8a,b: Đơn xin dừng thực hiện/thay đổi đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 7: Mẫu trang bìa thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 6: Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 5: Danh sách đề tài đề nghị tham gia xét tặng cấp Trường Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 4: Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 3: Biên bản đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 2: Tổng hợp danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên các Khoa/Viện Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu 1: Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Link tra cứu các Tạp chí khoa học có uy tín (tham khảo) Hướng dẫn

Pages