Skip to content Skip to navigation

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu nhận xét phản biện đề tài NCKH Cấp Trường Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản nghiệm thu bản thảo - BM.05-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Quyết định nghiệm thu Giáo trình, Tài liệu Giảng dạy - BM.04-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Mẫu chế bản Giáo trình, Tài liệu giảng dạy - BM.03-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Quyết định và Kế hoạch biên sọan - BM.02-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Đăng ký biên sọan giáo trình và tài liệu - BM.01-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu thuyết minh đề tài NCKH &CN cấp Nhà nước, Cấp bộ, cấp Thành phố - BM.01-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu đề cương đề án khoa học công nghệ - BM.02-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu đề cương xây dựng quy trình tiêu chuẩn - BM.03-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages