Skip to content Skip to navigation

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Biểu mẫu xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Mẫu nhận xét phản biện đề tài NCKH Cấp Trường Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản nghiệm thu bản thảo - BM.05-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Quyết định nghiệm thu Giáo trình, Tài liệu Giảng dạy - BM.04-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Mẫu chế bản Giáo trình, Tài liệu giảng dạy - BM.03-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Quyết định và Kế hoạch biên sọan - BM.02-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
Đăng ký biên sọan giáo trình và tài liệu - BM.01-QT.KHCN.04 Tải về QT.KHCN.04 - Quy trình biên soạn và phát hành bài giảng - giáo trình
QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu thuyết minh đề tài NCKH &CN cấp Nhà nước, Cấp bộ, cấp Thành phố - BM.01-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu đề cương đề án khoa học công nghệ - BM.02-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages