Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
QLGT.05_Đơn đề nghị hủy thực hiện nhiệm vụ biên soạn Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.04_Đơn đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ biên soạn Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.03_Đơn đề nghị nghiệm thu giáo trình/ tài liệu tham khảo Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.02_Thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình/tài liệu tham khảo Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
QLGT.01_Phiếu đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
PHỤ LỤC 02 QUY ĐỊNH CẤU TRÚC, HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CỦA BÀI GIẢNG Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
PHỤ LỤC 01 QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CẤU TRÚC, HÌNH THỨC VÀ CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA TRƯỜNG Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Hướng dẫn
BM-CS-01 - Phiếu đề xuất, Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

Pages