Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu thuyết minh đề tài NCKH &CN cấp Nhà nước, Cấp bộ, cấp Thành phố - BM.01-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu đề cương đề án khoa học công nghệ - BM.02-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu đề cương xây dựng quy trình tiêu chuẩn - BM.03-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm - BM.04-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định giao nhiệm vụ KHCN và Bảo vệ môi trường cấp Bộ - BM.05-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định thành lập hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ - BM.06-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản họp hội đồng xét duyệt dự án SXTN thuộc viện KH&CN Hàng hải - BM.07-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH& CN cấp Bộ - BM.08-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Mẫu thuyết minh và đăng ký đề tài NCKH cấp Trường - BM.07-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định hỗ trợ kinh phí đề tài NCKH cấp Trường - BM.10-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages