Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
PHỤ LỤC 02 QUY ĐỊNH CẤU TRÚC, HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CỦA BÀI GIẢNG Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
PHỤ LỤC 01 QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, CẤU TRÚC, HÌNH THỨC VÀ CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA TRƯỜNG Tải về Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy
Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Hướng dẫn
BM-CS-01 - Phiếu đề xuất, Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-02 - Phiếu thẩm định thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-03 - Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-04 - Quyết định phê duyệt và giao nhiệm vụ cho cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-05 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-06 - Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-07 - Thông tin kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

Pages