Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
BM.02A.KHCN - Xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Tải về Biểu mẫu xác nhận Khối lượng giờ khoa học quy đổi (Nhóm B)
Hướng dẫn sử dụng hệ thóng Turnitin trong việc kiểm soát tỷ lệ tương đồng theo Quy định trong hoạt động NCKH Hướng dẫn

Pages