Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Quyết định giao đề tài NCKH cấp Trường - BM.11-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường - BM.12-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường - BM.13-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu đánh giá đề tài NCKH cấp Trường - BM.14-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu đăng ký đề tài NCKH của sinh viên - BM.15-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định giao đề tài NCKH cho sinh viên - BM.16-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường - BM.17-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Biên bản nghiệm tu đề tài NCKH của sinh viên - BM.18-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên - BM.19-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Tờ trình gửi dự thi sinh viên NCKH - BM.20-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages