Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
BM-CS-08 - Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-09 - Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-10 - Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-11 - Biên bản bàn giao tài sản Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-12 - Lý lịch khoa học Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-13 - Phiếu đăng ký, Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-14 - Quyết định phê duyệt kinh phí và giao thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-15 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH Cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-16 - Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-17-Phiếu đánh giá, phiếu nhận xét phản biện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

Pages