Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
BM-CS-18 - Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-19- Biên bản họp xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở tại Hội đồng Đào tạo & Khoa học Công nghệ Khoa/Viện Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-20 - Đơn xin hủy thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-21 - Đơn xin điều chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
BM-CS-22 - Mẫu trình bày báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và quy cách trình bày Tài liệu tham khảo Tải về Quy định xét chọn, thực hiện và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở
Mẫu 01 - Đơn đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 02 - Thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 03 - Lý lịch khoa học trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 04 - Danh sách trích ngang các cộng tác viên Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 05 - Phiếu nhận xét phản biện hồ sơ đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh

Pages