Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Xác nhận khối lượng công tác khoa học của giảng viên Tải về Biểu mẫu tính khối lượng khoa học Nhóm B
Sổ mượn, trả hồ sơ - BM.22-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Danh mục hồ sơ khoa học - BM.23-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ - BM.24-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Trường - BM.25-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Phiếu thay đổi, bổ sung thuyết minh đề tài NCKH cấp Bộ - BM.26-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
Tờ trình đề nghị nghiệm thu đề tài, dự án NCKH cấp Bộ - BM.27-QT.KHCN.03 Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học
QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo - BM.01-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Quyết định thành lập BTC, tiểu ban hội nghị, hội thảo - BM.02-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học

Pages