Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu dự trù kinh phí phục vụ tổ chức - BM.03-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Chương trình hội nghị, hội thảo - BM.04-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Hướng dẫn và mẫu trình bày báo cáo/tham luận khoa học - BM.05-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Phiếu đánh giá báo cáo, tham luận của Hội đồng - BM.06-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Báo cáo kết quả, biên bản hội nghị, hội thảo - BM.07-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Phụ lục - Bảng phân công chuẩn bị Tổ chức Hội nghị Hội thải Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
QT.KHCN.01 - Quy trình đăn ký sở hữu công nghệ Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa - Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp - Phụ Lục A -Mẫu Số: 03-KDCN Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký sáng chế - Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ

Pages