Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu 06 - Phiếu đánh giá Hội đồng xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 07 - Báo cáo tình hình hoạt động hằng năm nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 08 - Báo cáo tình hình hoạt động hằng năm nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 09 - Biên bản kiểm tra tiến độ hoạt động hằng năm nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 10 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 11 - Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 12 - Phiếu đánh giá báo cáo tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 13 - Biên bản họp hội đồng đánh giá tổng kết nhóm nghiên cứu mạnh Tải về Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh
Mẫu 08B - Đơn xin dừng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 08A - Đơn xin thay đổi thông tin đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Pages