Skip to content Skip to navigation

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Hướng dẫn và mẫu trình bày báo cáo/tham luận khoa học - BM.05-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Phiếu đánh giá báo cáo, tham luận của Hội đồng - BM.06-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Mẫu Báo cáo kết quả, biên bản hội nghị, hội thảo - BM.07-QT.KHCN.02 Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
Phụ lục - Bảng phân công chuẩn bị Tổ chức Hội nghị Hội thải Tải về QT.KHCN.02 - Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học
QT.KHCN.01 - Quy trình đăn ký sở hữu công nghệ Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa - Phụ lục A - Mẫu số: 04-NH Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp - Phụ Lục A -Mẫu Số: 03-KDCN Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Tờ khai đăng ký sáng chế - Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Phiếu tiếp nhận yêu cầu nộp đơn đăng ký - BM.01-QT.KHCN.01 Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Quy định về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Quy định v/v hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế

Pages