Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn - Khảo sát

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Mẫu 07 - Mẫu trang bìa thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 06 - Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 05 - Danh sách đề tài đề nghị tham gia xét tặng cấp Trường Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 04 - Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 03 - Biên bản đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 02 - Tổng hợp danh sách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên các Khoa/Viện Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 01 - Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Template Bài báo gửi đăng Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Tải về Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải
Mẫu 4 - Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đăng ký SHTT/CGCN Tải về Hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế
Mẫu 3 - Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí công bố khoa học quốc tế ISI/Scopus Tải về Hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế

Pages