Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Bìa Hồ sơ Giải thưởng "Nghiên cứu khoa học Neptune" - Cá nhân Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
Bìa Hồ sơ Giải thưởng "Nghiên cứu khoa học Neptune" - Tập thể Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
Mẫu 02_Phiếu đăng ký Giải thưởng Neptune Cá nhân Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
Mẫu 01_Phiếu đăng ký Giải thưởng Neptune Tập thể Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
Thanh điểm công trình quy đổi đối với Cá nhân Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
Thanh điểm công trình quy đổi đối với Tập thể Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
Cách thức tổng hợp điểm công trình Giải thưởng "Nghiên cứu khoa học Neptune" Tải về Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE”
BM.02B.KHCN-Nảng tính khối lượng giờ nghiên cứu khoa học quy đổi sang giờ giảng Tải về Biểu mẫu xác nhận Khối lượng giờ khoa học quy đổi (Nhóm B)
BM.02A.KHCN - Xác nhận khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Tải về Biểu mẫu xác nhận Khối lượng giờ khoa học quy đổi (Nhóm B)

Pages