Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Tên biểu mẫu Tải về Quy trình / Quy định
Phiếu tiếp nhận yêu cầu nộp đơn đăng ký - BM.01-QT.KHCN.01 Tải về QT.KHCN.01 - Quy trình đăng ký sở hữu công nghệ
Quy định về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Quy định v/v hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế
Biểu mẫu liên quan Quy định hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế Tải về Quy định v/v hỗ trợ kinh phí công trình khoa học công bố quốc tế
Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Quyết định Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tiêu chí đánh giá và các biểu mẫu liên quan Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Quyết định Ban hành Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học NEPTUNE” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Các biểu mẫu liên quan Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Thể lệ Xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Tải về Thể lệ xét tặng giải thưởng Nghiên cứu khoa học Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải Tải về Quy định về xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải
Mẫu trình bày Thuyết minh Đề tài NCKH Cấp Trường Tải về QT.KHCN.03 - Quy trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

Pages