Skip to content Skip to navigation

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ Hàng hải

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
76
Tóm tắt: 

Kiểm tra Nhà nước cảng biển là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường (AT, ANHH & PNÔNMT). Việt Nam là một thành viên tham gia Tokyo MOU và các sỹ quan kiểm tra tàu biển (PSCO) của chúng ta cũng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế về mặt năng lực. Bài viết này giới thiệu các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ các PSCO tại các cảng vụ hàng hải.

Abstract: Port State Control is an important operation to maintain marine safety, security and marine pollution prevention standards. Vietnam is a member of Tokyo MOU and our PSCO should meet the international requirements on competencies. This paper introduces the comprehensive measures to improve the quality of PSCO in Port Authorities.

Keyword: PSCO, comprehensive measures, quality, 

Tải về: