Skip to content Skip to navigation

Các yếu tố cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
97
Tóm tắt: 

Trong những năm qua, cùng với những bước tiến vượt bậc của nền kinh tế đất nước, ngành hàng hải cũng có nhứng bước phát  triển đáng kể và có đóng góp quan trọng trong kinh tế biển nói chung. Tuy nhiên, đội tàu vận tải biển của Việt Nam vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có đội tàu mạnh tương ứng với tiềm năng của quốc gia có biển nên vị thế thấp, năng lực cạnh tranh kém trên thị trường vận tải biển khu vực. Hơn nữa, khi Việt Nam gia nhập WTO thì khó khăn này lại tăng lên gấp nhiều lần vì phải cạnh tranh khốc liệt ngay trên sân nhà.  Bài báo phân tích các yếu điểm của đội tàu Việt Nam hiện nay và đề xuất các yếu tố chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. 

Tải về: