Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu đội tàu theo độ tuổi

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
113
Tóm tắt: 

Cơ cấu đội tàu là một thuật ngữ được đề cập khá nhiều khi nghiên cứu đội tàu vận tải biển của mỗi doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ hay trên toàn thế giới. Có thể phân loại cơ cấu đội tàu theo nhiều tiêu thức khác nhau. Bài báo này trình bày cơ cấu đội tàu theo tuổi tàu và minh họa bằng một đội tàu cụ thể là đội tàu tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines). Việc phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu đội tàu theo tuổi của đội tàu Vinalines là cơ sở để đề xuất giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu.

Abstract: Structure of the fleet term is commonly used in the sea shipping and transportation study. May classify the fleet structure in many different criteria. This article presents the fleet structure by age and illustrated by a fleet namely Vietnam National Shipping Lines (Vinalines). The analysis and assessment of the fleet structure situation by age of Vinalines is the basis for proposed solutions to rationalize the fleet structure.

Tải về: