Skip to content Skip to navigation

Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hải Phòng, giai đoạn 1989 - 2015

Năm: 
Trang: 
59
Tóm tắt: 

FDI và WTO được biết đến là hai yếu tố tích cực kích thích tăng trưởng của nền kinh tế; tuy nhiên, việc đánh giá 02 yếu tố này thường chỉ được nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn (thông thường là 05 đến 10 năm) và ít khi được ứng dụng các phần mềm phân tích định lượng; vì vậy, các kết quả có thể chưa chính xác và chưa khách quan. Nghiên cứu “Đánh giá vai trò của FDI và WTO đối với phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng” đã khắc phục được những hạn chế của các nghiên cứu trước đây với sự tham gia của phần mềm SPSS gồm 03 biến được quan sát trong 27 năm. Nghiên cứu đã chỉ ra, FDI là nhân tố chính làm gia tăng tốc độ tăng trưởng GDP nhưng việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO chưa thực sự có hiệu quả tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng.

Từ khóa: Phương trình hồi quy, yếu tố phát triển kinh tế, GDP, FDI, WTO, Hải Phòng.

Tải về: