Skip to content Skip to navigation

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Năm: 
Trang: 
137-138
Tóm tắt: 

Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa và tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thu hút vốn đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của hoạt động dạy nghề của Việt Nam yêu cầu cần sớm có giải pháp để thúc đẩy thu hút vốn đầu tư cho hoạt động này trong thời gian tới.

Tải về: