Skip to content Skip to navigation

ĐIỀU KHIỂN GIẢM LẮC NGANG CHO TÀU THỦY BẰNG BÁNH LÁI DÙNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
5
Tóm tắt: 

Trong bài báo trước, chúng tôi đã trình bày về một phương pháp điều khiển giảm lắc ngang cho tàu thủy bằng bánh lái dùng hai mạng nơron nhân tạo.Các kết quả mô phỏng trên máy tính khi đó đã chứng tỏ tính khả thi của phương pháp này. Bài báo này sẽ trình bày một bộ điều khiển (BĐK) nơron khác thay thế. BĐK mới này chỉ dùng một mạng nơron cho hai nhiệm vụ điều khiển hướng và điều khiển giảm lắc một cách đồng thời. Phương pháp mới mang lại tín hiệu điều khiển tối ưu hơn và nâng cao chất lượng điều khiển so với phương pháp trước. Phần cuối là các kết quả mô phỏng trên máy
tính, tiếp theo là các kết luận.
 

Tải về: