Skip to content Skip to navigation

Điều khiển tàu thời tiết xấu

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
9
Tóm tắt: 

Cùng với việc phát triển về lượng, ngành hàng hải cũng có bước phát triển lớn về chất. Các con tàu ngày càng được trang bị hiện đại hơn, mức độ tự động hóa cao hơn. Cùng với nó là sự đầu tư rất lớn về trang thiết bị trên tàu. Bảo trì các máy móc, thiết bị trở nên vô cùng quan trọng có thể
chiếm tới 15% đến 40% tổng chi phí sản xuất của công ty. Các chương trình bảo trì cổ điển không phù hợp do chi phí cao. Nhu cầu cần có các chương trình bảo trì hiện đại trở nên cấp thiết. Bài báo đề cập tới một số chiến lựơc bảo trì phổ biến và khả năng áp dụng trên tàu thủy

Tải về: