Skip to content Skip to navigation

E-navigation là gì?

Tác giả: 
Năm: 
Trang: 
69
Tóm tắt: 

E-Navigation là một khái niệm được phát triển bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO nhằm mục đích tăng cường an toàn hàng hải trong giao thương bằng đường biển bằng cách tổ chức tốt hơn dữ liệu trên các tàu và trên bờ, trao đổi dữ liệu và truyền thông tốt hơn giữa tàu và tàu và giữa tàu và bờ. Bài viết nhằm cung cấp  bước đầu thông tin khái quát về quá trình nghiên cứu và phát triển của chiến lược e-Navigation  trên thế giới. 

Tải về: