Skip to content Skip to navigation

Hiện đại hóa hệ thống định vị sử dụng vệ tinh và ứng dụng trong hàng hải

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
32
Tóm tắt: 

Các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh (GNSS) đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông thông minh, giám sát tốc độ, định vị vị trí chính xác, cảnh báo sóng thần,… Gần đây, các hệ thống GNSS đang có nhiều thay đổi như quá trình hiện đại hóa hệ thống GPS của Mỹ và các hệ thống mới như Galileo của Châu Âu, Bắc Đẩu của Trung Quốc. Những thay đổi trong các hệ thống GNSS bao gồm bổ sung thêm các vệ tinh, thêm các tín hiệu định vị mới, mã giả ngẫu nhiên mới cũng như xu hướng liên kết hệ thống. Bài báo này sẽ phân tích những ứng dụng trong lĩnh vực hàng hải của việc hiện đại hóa GNSS và đa hệ thống GNSS. Bên cạnh đó, bài báo cũng sẽ phân tích những thách thức mà GNSS sẽ gặp phải khi cung cấp các dịch vụ trong hàng hải.

Abstract: Global Navigation Satellite Systems (GNSS) have been widely used in many application systems such as intelligent traffic systemS, velocity measuring, high precise positioning, tsunami warning systems,…. Recent years, many important changes have been exploited in GNSS such as the modernization of Global Positioning System (GPS) and the introduction of European Galileo, Chinese Beidou. These changes of GNSS include introducing new satellites, new navigation signals, new codes as well as interoperability. In this paper, new maritime applications of modernization GPS as well as multi-GNSS are presented. Besides, the challenges of these changes of GNSS to maritime applications are also introduced. 

Tải về: