Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách cổ tức tới chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Loại bài báo: 
Năm: 
Trang: 
67-71
Tóm tắt: 

Chính sách cổ tức được xem là một quyết định quan trọng được đưa ra bởi nhà quản lý doanh nghiệp
và thu hút được sự quan tâm chú ý của các nhà đầu tư. Mục tiêu mà chính sách cổ tức hướng đến chính
là tối đa hóa giá trị lợi ích cho các cổ đông hiện hành của doanh nghiệp. Chất lượng lợi nhuận của một
công ty có thể được đánh giá thông qua phân tích hoạt động kinh doanh, các chế độ kế toán, số lượng
và chất lượng của thông tin được công bố. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá
ảnh hưởng của chất lượng lợi nhuận tới chính sách cổ tức tại 20 doanh nghiệp vận tải biển được niêm
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019. Riêng đối với các doanh nghiệp vận tải biển Việt
Nam thì đây là một đề tài khá mới mẻ và chưa có một nghiên cứu nào khái quát đầy đủ và toàn diện về
mối quan hệ này. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ cùng chiều và có ý nghĩa thống kê
giữa chất lượng lợi nhuận và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam. Cụ thể, khi
công ty có chất lượng lợi nhuận cao thì sẽ trả cổ tức cao hơn. Qua đó, các doanh nghiệp vận tải biển có
thể truyền đạt thông tin về chất lượng lợi nhuận cho các nhà đầu tư thông qua các chính sách chi trả cổ
tức của doanh nghiệp.

Tải về: