Skip to content Skip to navigation

Nhận dạng và phòng tránh sự mệt mỏi cho thuyền viên Việt Nam làm việc trên đội tàu biển Việt Nam và nước ngoài