Skip to content Skip to navigation

Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước trong vận tải biển theo hướng thị trường

Tác giả: 
Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
92
Tóm tắt: 

Doanh nghiệp cho dù được sở hữu bởi ai thì cũng nhằm mục đích là để thu lợi nhuận. Các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam do nhà nước sở hữu và quản lý đã bộc lộ nhiều hạn chế, không còn phù hợp với xu hướng mới, xu hướng thị trường. Bài viết đề xuất giải pháp quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo cách tiếp cận của thị trường nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực của xã hội đồng thời vừa thực hiện được các mục tiêu chiến lược của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tải về: