Skip to content Skip to navigation

Thiết kế và phân tích mô hình điều khiển máy bay trực thăng hai bậc tự do dựa trên phương pháp bền vững H∞ - Design and analysis of two degrees of freedom helicopter model based on robust H∞ control synthesis method

Năm: 
Trang: 
32
Tóm tắt: 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất bộ điều khiển bền vững H∞ cho hệ thống điều khiển mô hình thu nhỏ máy bay trực thăng (TRMS), đây là một hệ thống có tính phi tuyến.Thực tế, vấn đề điều khiển hệ phi tuyến luôn gặp nhiều thách thức dưới ảnh hưởng của nhiễu và các sai số không xác định của hệ thống. Bài báo này giới thiệu phương pháp điều khiển bền vững H∞ cho hệ TRMS, so sánh kết quả với một số phương pháp điều khiển tuyến tính khác.Kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp điều khiển bền vững H∞ có đáp ứng tốt hơn.

Từ khóa: Máy báy trực thăng hai bậc tự do,điều khiển bền vững.

Tải về: