Skip to content Skip to navigation

THIẾT LẬP CƠ CHẾ QUÁ TRÌNH XÚC TÁC PHÂN HỦY H2O2 BẰNG PHỨC CHẤT CỦA Fe(II) VỚI DIETYLENTRIAMIN TRONG HỆ H2O - Fe2+ - DETA - H2O2

Tạp chí: 
Năm: 
Trang: 
14
Tóm tắt: 

Trong bài báo này nghiên cứu cơ chế quá trình phân huỷ H2O2 được xúc tác bằng phức chất của Fe2+ với DETA theo phương pháp dùng chất ức chế. Kết quả cho thấy quá trình có phát sinh gốc tự do OH

Tải về: