Skip to content Skip to navigation

Ước lượng trong mô hình hồi quy Poisson giã nở số không kiểm duyệt bên phải

Loại bài báo: 
Năm: 
Trang: 
231-238
Tóm tắt: 

Dữ liệu đếm thường xuất hiện trong nhiều lĩnh vực thực tế như y tế, kinh tế, dịch tễ học... Để xử lý loại dữ liện này, nhiều mô hình hồi quy đã phát triển như hồi quy Poisson, hồi quy Nhị thức hay tổng quát hơn là mô hình hồi quy tổng quát hóa (GLMs). Khi dữ liệu đếm chứa nhiều số không, các mô hình giãn nở số không (ZI) ra đời. Tuy nhiên nếu dữ liệu cần kiểm duyệt thì các mô hình trên không còn phù hợp. Vì vậy, Saffari and Adnan (2001) đã đề cập đến mô hình này bằng nghiên cứu mô phỏng đơn giản. Tuy nhiên, tác giả chưa chứng minh cho sự tồn tại, tính vững và tính tiệm cận chuẩn của đại lượng hợp lí cực đại (MLE). Với nhận định đó, bài báo này pháttriển lý thuyết đưa ra chứng minh chặt chẽ cho các vấn đề trên dựa vào lý thuyết tiệm cận chuẩn.

Tải về: