Skip to content Skip to navigation

Bùi Quốc Bình

Bùi Quốc Bình

Chức vụ: 
Trưởng Bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Công trình
Học vị: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Khoa học vật liệu
Liên hệ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Khoa học vật liệu