Skip to content Skip to navigation

Hà Xuân Chuẩn

Hà Xuân Chuẩn

Chức vụ: 
Trưởng Bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Công trình
Học hàm: 
PGS
Học vị: 
Tiến ĩ
Ngành đào tạo: 
Công trình thủy
Liên hệ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Công trình thủy