Skip to content Skip to navigation

Nguyễn Phan Anh

Nguyễn Phan Anh

Chức vụ: 
Trưởng Bộ môn
Đơn vị: 
Khoa Công trình
Học vị: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Kỹ thuật cầu - đường và các công trình vượt sông
Liên hệ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Kỹ thuật cầu - đường và các công trình vượt sông