Skip to content Skip to navigation

Phạm Văn Thứ

Phạm Văn Thứ

Chức vụ: 
Giảng viên chính
Đơn vị: 
Khoa Công trình
Học hàm: 
PGS
Học vị: 
Tiến sĩ
Ngành đào tạo: 
Công trình cảng
Liên hệ: 
P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực chuyên môn: 
Công trình cảng