Skip to content Skip to navigation

Các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biển lên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy

The solutions for prevention of marine fouling to pipe line, equipment and hull of ship
Tóm tắt: 

Bám bẩn sinh vật biển lên các van thông biển, các bộ trao nhiệt, hệ thống đường ống và vỏ tàu là mối đe dọa tiềm tàng trong khai thác tàu thủy. Tắc nghẽn và ăn mòn gây ra do bám bẩn có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Để giảm thiểu những sự cố này, tàu thủy cần bố trí hệ thống ngăn ngừa bám bẩn sinh vật biển (MGPS), hệ thống này ngăn những sinh vật biển nhỏ lắng đọng, sinh sản và phát triển trên các bề mặt nhúng chìm hoặc tiếp xúc với nước biển. Bài báo này giới thiệu các phương pháp ngăn ngừa bám bẩn sinh vật biển cùng những thuận lợi, khó khăn và những gợi ý trong thiết kế, khai thác các loại MGPS khác nhau.

Abstract: 

Marine fouling in sea chests, heat exchangers, piping systems and hull of ship is a potential threat of the ship operation. Blockages and corrosions caused by marine fouling can have serious consequences.
To reduce this risks, the ship needs to arrange Marine Growth Prevention System (MGPS), this system prevents micro-organisms to settle, breed or grow to surfaces immersed in or contacted with sea water. This article introduces the methods to prevent marine fouling with advantages, disadvantages and suggestions in design, operation difference kind of MGPS.

Số TT: 
3
Trang: 
15