Skip to content Skip to navigation

Đánh giá độ chính xác của thiết bị đo và phân tích âm thanh VMU-SLM. 01

Evaluating the accuracy of sound level meter VMU-SLM01
Tóm tắt: 

Thiết bị đo phân tích âm thanh VMU-SLM01 đã được chế tạo lần đầu tiên tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Bài báo đánh giá độ chính xác của thiết bị VMU-SLM. 01.Các tác giả đã thực nghiệm đo và xử lý số liệu âm thanh tại Phòng thí nghiệm Viện NCPT, Phòng thí nghiệm động lực - Trung tâm thực hành Khoa Máy tàu biển và trên tàu Sao Biển. Kết quả đo thu được của thiết bị trong các nghiên cứu có độ chính xác cao, sai số không quá 4.5% so với thiết bị chuẩn SVAN 954A của hãng SVANTEK.

Abstract: 

The sound level meter, called by VMU-SLM01 was firstly built in Vietnam Maritime University.The article refers to the evaluation of the accuracy of the equipment VMU-SLM01. The authors carry out series sound experiments and the measured data processing at the following diesel working spaces: the dynamic laboratory of IRD - VMU; the diesel propulsion plant laboratory of Training center of The Marintime enginneering falcult; and the engine room of the SAOBIEN training ship. The obtained results of the data analysis on the sound propeties, measured by VMU-SLM01 and by the standard equipment SVAN 954A of SVANTEK company show that the differents of the studied features of the two parralell-obtained sound signals on the same working place are smaller than 4.5%. The research result proves that the made VMU-SLM01 of the authourds has the permit exactness.

Số TT: 
17
Trang: 
81