Skip to content Skip to navigation

Đánh giá nguy cơ tràn dầu và nâng cao khả năng ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Việt Nam

Risk assessment of oil spill and improving capacity of oil spill response around Vietnamese sea
Tóm tắt: 

Sự cố tràn dầu xảy ra trên biển là vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Việt Nam, bởi vì nó xảy ra thường xuyên trên vùng biển Việt Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng, trong thời gian dài đến hệ sinh thái biển, các tài nguyên ven bờ, sức khỏe con người và kinh tế. Đánh giá nguy cơ tràn dầu trên vùng biển Việt Nam là một cơ sở quan trọng để hoạch định kế hoạch phòng chống, ứng cứu và xử lý sự cố tràn dầu. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển trên cơ sở các sự cố đã xảy ra, từ đó kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng ứng cứu các sự cố tràn dầu trong tương lai như nâng cao khả năng giám sát, báo cáo sự cố tràn dầu, xây dựng kế hoạch mới ứng cứu sự cố tràn dầu, đầu tư trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực ứng cứu sự cố tràn dầu thông qua chương trình quốc gia về đào tạo, huấn luyện và diễn tập ứng cứu sự cố tràn dầu.

Abstract: 

Marine oil spill incident is serious environmental pollution problem in Vietnam because it is prevalent in Vietnamese waters and has a wide range of impacts and long-term consequences for marine ecosystems, coastal resources, human health and socio-economy. Risk assessment of oil spill in Vietnamese water is an important foundation in order to build an oil spill plan for prevention, preparedness, response and recovery. In this study, the author focus on risk assessment of marine oil spill through historical oil spill incidents occurred, thereby proposing several measures to improving the capacity of oil spill response like monitoring, report incidents, building new plan for response oil spill, investment of equipment, developing manpower through national education, training and exercising of marine oil spill response.

Số TT: 
16
Trang: 
73