Skip to content Skip to navigation

Đánh giá phương pháp đốt dầu tại chỗ để đề xuất áp dụng trong ứng phó tràn dầu trên các vùng biển Việt Nam

Assessment of in-situ burning method to ropose applying in oil spill response in Vietnam waters
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Hiện nay, đốt dầu tại chỗ đã được công nhận như là một phương pháp thay thế khả thi để làm sạch dầu tràn trên biển. Khi thực hiện trong điều kiện thích hợp, đốt tại chỗ có thể làm giảm nhanh chóng lượng dầu tràn, giảm thời gian thu gom, vận chuyển, bảo quản và xử lý dầu thu hồi. Đồng thời làm giảm khả năng dầu lan truyền trên mặt biển, ngăn chặn dầu tiếp xúc với các khu vực nhạy cảm, khó làm sạch và do đó giúp bảo vệ môi trường Việt Nam là quốc gia ven biển đang đứng trước nguy cơ tràn dầu ngày càng cao. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về đốt dầu tại chỗ trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích các ưu, nhược điểm của phương pháp đốt dầu tại chỗ cũng như so sánh với các phương pháp ứng phó tràn dầu khác. Từ đó, để xuất áp dụng phương pháp đốt dầu tại chỗ trên các vùng biển Việt Nam.

Abstract: 

Currently, in-situ burning has been recognized as a viable alternative to clean up oil spills at sea. When performed in proper conditions, in-situ burning can rapidly reduce the amount of oil spill, reduce the recovery, transport, storage and treatment of recovered oil. At the same time it reduces the ability of oil to spread on the surface of water, preventing oil contact with sensitive areas, difficult to clean up and thus help to protect the environment. Vietnam is a coastal country facing increasing oil spill risks. However, there are not studies on in-situ burning in response to oil spill incident. In this study, the author analyzes the advantages and disadvantages of in-situ burning methods as well as the comparison with other oil spill response methods. Since then, in-situ burning methods have been proposed for application in Vietnam waters.

Số TT: 
6
Trang: 
29