Skip to content Skip to navigation

Đề xuất phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn giao thông thủy tại vịnh Gành Rái - Vũng Tàu

Propose on researching and establishing methods a waterway safet assessment model for Ganh Rai - Vung Tau water area
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Việc hành hải an toàn của tàu thuyền, đặc biệt trong các luồng Hàng hải hẹp là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Hàng hải cũng như của các cá nhân, tổ chức liên quan. Trên thế giới có nhiều mô hình đánh giá rủi ro Hàng hải trên luồng hoặc vùng nước hạn chế đã được nghiên cứu, áp dụng như Mô hình IWRAP, PAWSA của IALA, mô hình ES của Giáo sư Kinzo INOUE và các cộng sự, tuy nhiên các mô hình này không hoàn toàn thích hợp để áp dụng tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu. Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện đánh giá tổng quan và đề xuất giải pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn phù hợp cho khu vực cảng biển Vũng tàu.

Abstract: 

Safety of navigation, especially within a narrow channel, is always a top concern of maritime authorities as well as of individuals and organizations concern. There are many risk assessment models for navigation in a channel or a restricted area were studied and applied world-wide such as IWRAP, PAWSA of the IALA, ES model of Prof. Kinzo Inoue et al, however these models are not suitable to apply for Vung Tau port water area. In this paper, we conduct an overview assessment and propose a solution for researching and establishing a relevant safety assessment model for Vung Tau port water area.

Số TT: 
24
Trang: 
116