Skip to content Skip to navigation

Giải pháp đồng bộ tín hiệu định vị trong bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm

An efficient method of signal synchronization in GPS receivers based on software defined radio
Tác giả: 
Tóm tắt: 

Các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh (GNSS) đang trong quá trình hiện đại hóa và triển khai mới. Các bộ thu định vị cũng cần được thiết kế mới có bổ sung thêm các kỹ thuật xử lý tín hiệu tiên tiến. Bài báo này sẽ phân tích bộ thu GPS dựa trên công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm (SDR). Với ưu điểm có thể cấu hình lại dễ dàng, cấu trúc này cho phép việc phát triển và đánh giá các bộ thu định vị được thuận lợi, giảm đáng kể chi phí. Bộ thu GPS này được triển khai trên nền tảng Matlab, có khả năng xử lý với cả tín hiệu GPS thật và tín hiệu GPS giả lập.

Abstract: 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are in the progress of moderization or installation. For more efficient performance, it is necessary to introduce new signal processing methods to GNSS receiver. In this paper, the structure of GPS receiver, based on Software Defined Radio (SDR) is anlysized. Due to the advantage of easily reconfigurable, the software receiver is suitable to develop and assesment a novel receiver structure, including reducing the cost. The proposed GPS receiver is implemented in Matlab and is capable of performing on both real navigation signal as well as simulated one.

Số TT: 
5
Trang: 
22