Skip to content Skip to navigation

Hệ thống phân loại hạt cà phê dựa trên xử lý hình ảnh

Coffee bean grading system based on the image processing
Tóm tắt: 

Bài báo này nghiên cứu và ứng dụng xử lý ảnh bằng phần mềm matlab để xử lý tách lọc hình ảnh cho hệ thống phân loại hạt cà phê, sử dụng một số giải thuật thu nhận ảnh, lọc nhiễu,  tách biên (Canny, Sobel, Roberts,Log, Prewitt,…) và histogram. Dựa trên mô hình hệ thống phân loại hạt cà phê, kỹ thuật xử lý ảnh được dùng để phân tích các đặc trưng của đối tượng giúp nhận dạng các loại hạt cà phê.

Abstract: 

In this paper, we present an image processing application based on Matlab software for a coffee bean grading system using the basic algorithm of noise filtering, separation border (Canny, Sobel, Roberts, Log, Prewitt,....) and histogram. Based on the coffee bean grading model, an image processing algorithm is analyzed to specifically identify the coffee beans.

Số TT: 
15
Trang: 
70