Skip to content Skip to navigation

Hoàn nguyên magie kim loại từ quặng Dolomit Thanh Hóa bằng quy trình Pidgeon

Magnesium reduction from Thanh Hoa Dolomite ore by Pidgeon process
Tóm tắt: 

Magie là một kim loại nhẹ, ngày càng được ứng dụng nhiều trong công nghiệp và đời sống. Quặng dolomit là nguồn để chế tạo magie, có sản lượng rất dồi dào ở nước ta, tuy nhiên cho đến nay chưa có một nghiên cứu nào về việc chế tạo magie từ quặng dolomit. Bài báo này trình bày quá trình nghiên cứu hoàn nguyên quặng dolomit Thanh Hóa bằng phương pháp Pidgeon, sử dụng chất hoàn nguyên là ferosilic. Quặng dolomit Thanh Hóa có thành phần chính là (Ca,Mg)CO3, hàm lượng MgO là 23,12%; CaO là 34,04%, sau khi được nung ở 1000oC trong 5 giờ để khử CO2 và hơi nước, hàm lượng lượng tăng lên: MgO là  37,28%; CaO là 54,80%, dolomit được nghiền trộn cùng với ferosilic và đóng bánh. Quá trình hoàn nguyên được thực hiện ở nhiệt độ từ 1000-1300oC  trong điều kiện chân không trong 4 giờ. Hiệu suất hoàn nguyên cao nhất là 84% khi tỷ lệ ferosilic là 30% so với dolomit. Sản phẩm Mg kim loại sau hoàn nguyên có độ sạch là 94,30%, sau khử tạp chất bằng MgCl2 hàm lượng Mg là 98,80%.

Abstract: 

Magnesium is a light metal that is used in chemical and metallurgical industries. Dolomite, which is abundant in Vietnam, is the source for magnesum production. However, there is no research on the production of magnesium from the dolomite source in Vietnam so far. This paper studies the production process of Magnesium from the dolomite source in Thanh Hoa, Vietnam using the Pidgeon method with ferrosilicon as the reducing agent. The major composition of Thanh Hoa dolomite is CaCO3 (Ca, Mg) CO3. The content of MgO in dolomite is 23,12%; CaO is 34,04%. Afer being calcined at 1000oC for 5 hours to reduce CO2 and water vapor, the contents of MgO and CaO increased which were 37,28% and 54,80%, respectively. Dolomite was then milled, along withferrosilicon, thoroughly mixed, and briquetted. The briquettes were heated at 1000-1300oC in a tube retort under vacuum for 4 hours to reduce MgO. The Magnesium extraction varied with ferrosilicon addition.The highest reduction efficiency was 84% when the ferrosilicon to dolomite ratio was 30%. The purities of magnesium after reduction was 94,30%, and after refining with MgCl2 magnesium purities reached 98,80%.

Số TT: 
15
Trang: 
76