Skip to content Skip to navigation

Lập tuyến đường tránh va cho tàu biển áp dụng thuật toán Floyd

Collision-avoiding route by applying Floyd algorithm
Tóm tắt: 

Sự nở rộ của ngành khoa học máy tính vào những năm 1990 đã bổ sung một hướng đi mới cho các nghiên cứu tự động tránh va tàu biển. Việc nghiên cứu áp dụng các thuật toán tìm đường của máy tính vào quá trình tránh va tàu biển đã được quan tâm đến. Bài báo này đề xuất một phương pháp tránh va dựa vào thuật toán Floyd, một mạng lưới điểm waypoint dựng sẵn sẽ được thiết kế để bao phủ khu vực tàu chủ hành hải. Các điểm waypoint an toàn sẽ được kết nối với nhau để tạo ra đường chạy tàu mới, đảm bảo cho con tàu luôn đến đích an toàn và tránh khỏi các nguy cơ đâm va. Chương trình mô phỏng sẽ được xây dựng nhằm ghi lại toàn bộ chuyển động tàu và đưa ra những phân tích đánh giá cụ thể để chứng minh tính hiệu quả của hệ thống.

Abstract: 

The computer science has been booming as never before from 1990s, contributing to an enlargement of novel concepts for automatic collision avoidance at sea. The study of applying shortest path search in computer field into an automatic collision avoidance performance has been considered. This article proposes a collision avoidance method based on the Floyd algorithmic, a net of waypoints is constructed to cover the own ship’s navigable area. The safety waypoint will be connected together in order to product new route, ensuring that own ship’s will arrive safety and avoid the risk of collisions. The simulation is generated to record the entire dynamic motion of ship and provide detailed analysis to demonstrate the effectiveness of the system.

Số TT: 
5
Trang: 
25