Skip to content Skip to navigation

Mô hình hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy

Modelof full automatic control system for marine electrical power station
Tóm tắt: 

Trạm phát điện tàu thủy đảm bảo việc cung cấp năng lượng điện liên tục cho các phụ tải, hệ thống điện trên tàu thủy, theo từng chế độ công tác của tàu. Đặc điểm của phụ tải là hàm biến đổi ngẫu nhiên không theo quy luật, do đó đòi hỏi phải xây dựng hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tối ưu về năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành khai thác và đảm bảo an toàn cho hàng hóa, thiết bị và con người.

Abstract: 

Marine electrical power station supplies continuous electrical power to the electrical loads, electrical systems on ships, according to each of the ships working mode. Features of the electrical loads is a function random variable and irregular, thus requiring building marine electrical power station full automaticcontrol systems to meet the increasing requirements for quality, optimal energy, improve economic efficiency in the operation and ensure the safety of goods, equipment and people.

Số TT: 
6
Trang: 
29