Skip to content Skip to navigation

Nâng cao chất lượng hệ thống định vị động tàu dịch vụ dưới tác động không mong muốn với giải thuật Fuzzy Takagi-sugeno

Enhancing quality of the dynamic positioning system for supply vessel under unexpected impact based on Fuzzy Takagi-sugeno algorithm
Tóm tắt: 

Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chuyển động cân bằng tàu xuất phát từ những yếu tố biến đổi trong cấu trúc động học hay ảnh hưởng môi trường hoạt động như sóng, gió và dòng chảy. Bài báo phân tích những tác động không mong muốn đến hệ thống định vị động tàu dịch vụ dựa trên bộ điều khiển Fuzzy Takagi-Sugeno. Với các thành phần phi tuyến làm thay đổi thông số mô hình có thể quan sát và xấp xỉ hóa trong cấu trúc mờ, từ đó nâng cao chất lượng tín hiệu điều khiển giúp hệ thống định vị động nhanh tiến tới miền ổn định.

Abstract: 

The causes of ship imbalance motion come from variable factors in kinetic structure or environmental influences act as wave, wind and current. This paper analyzes unexpected effects on the dynamic positioning system for supply vessel based on the Fuzzy Takagi-Sugeno controller. Nonlinear components make the object parameter change, which can be observed and approximated by fuzzy structure, thereby improving the quality of control signal that help the dynamic positioning system fast-forward to a stability domain.

Số TT: 
19
Trang: 
92