Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu sự thay đổi tổ chức, cơ tính vùng haz của mối hàn thép cacbon ở các chiều dày khác nhau trong kết cấu tàu thủy

Investigation the change of microstructures and properties in haz of carbon steel welds in the diffrent thickness shipbuiding structures
Tóm tắt: 

Trong quá trình hàn, do ảnh hưởng của thành phần hóa học, nhiệt độ tối đa và tốc độ nguội đã làm thay đổi đáng kể tổ chức tế vi và cơ tính trong vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) của mối hàn thép cacbon. Kích thước hạt lớn cùng với sự xuất hiện các pha như Mactenxit, Bainit, Peclit và tổ chức Vidmantes Ferit là nguyên nhân làm tăng độ cứng và tính giòn trong vùng HAZ. Đối với các tấm hàn có chiều dày lớn, độ cứng vùng HAZ giảm, độ dẻo dai tăng do các vùng kết tinh lại được hình thành do ảnh hưởng của nhiệt độ trong các lượt hàn khác nhau.

Abstract: 

In welding process of carbon steel, microstructures and properties in heat - affected zone (HAZ) were effected considerably by composition of base metal, peak temperature and cooling rate. The grain size in HAZ was larger than the base metal. Martensite, Bainite, Peclite, Vidmanstatten Ferrite phases can be observed in HAZ next to the fusion line. Therefore, the hardness and brittleness in HAZ were higher than other zones. However, in the thick plate, the recrystallization caused of reducing the hardness in HAZ.

Số TT: 
7
Trang: 
33